گچ ضد حریق


مقاومت در برابر آتش، یکی از خصوصیات ذاتی تعریف شده برای گچ است.

ارزش این ویژگی وقتی محرز می شود که مانع از گسترش حریق به سایر مناطق ساختمان شده و فرصت لازم جهت اطفاء آتش را فراهم می آورد.

این مقاومت در گچ های معمولی ساختمانی چندان بالا نبوده و با توجه به گسترش فضاهای شهری و فاصله نسبتا زیاد ایستگاه های اطفاء حریق با ساختمان ها، نیاز به مقاومت بیشتر گچ در برابر آتش احساس می گردد.

متخصصین ما به کمک افزودنی های مخصوص، این ویژگی گچ را به صورت چشمگیر تقویت کرده و گچ ضد حریق تولید کرده اند.

این محصول ویژه در مواجهه با آتش، برای مدت زمان بیشتری، عملکرد خود را حفظ کرده و تا زمان خاموشی کامل حریق و یا تخلیه سازه، تغییر شکل نمی دهد.